Kancelaria
Jeziorscy

Czynności i usługi notarialne – opłaty

Zgodnie z art. 5. i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Szczegóły dotyczące taksy notarialnej i innych opłat związanych z usługami notarialnymi

Zgodnie z Art. 18. ust. 1. ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

W myśl art. 10. ust. 2. ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza:

 1. gotówką, do rąk notariusza,
 2. na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

Zaznaczając w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty i powołując podstawę prawną jej określenia, notariusz wskazuje osobę wnoszącą opłatę oraz sposób uiszczenia, a także pozycję w ewidencji.  Jeżeli strona, na której spoczywa obowiązek opłaty, korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku, notariusz zaznacza to w akcie notarialnym i podaje podstawę prawną zwolnienia. W przypadku uiszczenia opłaty gotówką, na żądanie osoby uiszczającej opłatę, notariusz wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, dane notariusza, datę i numer aktu notarialnego, w którym zamieszczany jest wniosek o wpis do księgi wieczystej. Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego – właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej – lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Taksa notarialna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z 29 czerwca 2004 r. ze zmian.)

(wyciąg)

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

(…)

Rozdział 2

Czynności notarialne
Oddział 1

Akty notarialne

(…)

§ 9.1. Z zastrzeżeniem ust. 2., maksymalna stawka wynosi:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt. 1. i 2. albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł.
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.
 6. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w §3, przy czym podstawą określenia tejże stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

§10. Maksymalna stawka wynosi

 1. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 2. za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 3. za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

§10a.1.Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

 1. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł.
 2. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
 3. Za wystawienie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka to 30 zł.

Oddział 2

Wypisy, odpisy i wyciągi

§12.1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

 1. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział 3

Poświadczenia

§13. Maksymalna stawka wynosi:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  2. w innym celu – 30 zł;
 5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Oddział 4

Doręczanie oświadczeń

§14. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Oddział 5

Protesty

§15.1. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 1. do 1000 zł włącznie – 5 zł;
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.
 3. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1.

Oddział 6

Inne czynności

§16. Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Rozdział 3

Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną

§17.1. Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
 3. Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Podatki

USTAWA

z 9 września 2000 r.

o podatku od czynności cywilnoprawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 68 poz. 450

(wyciąg)

Rozdział 3

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku

Art. 6.1. Podstawę opodatkowania stanowi:   1. przy umowie sprzedaży:
    1. (…)
    2. zawieranej przez nierezydentów – równowartość w złotych kwoty zagranicznych środków płatniczych, określonej w zezwoleniu dewizowym, przeznaczonych na zapłacenie ceny,
    3. w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;
   2. przy umowie zamiany:
    1. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal bądź prawa do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
    2. w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek;
   3. przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego;
   4. przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
   5. przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku;
   6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione;
   7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość pożyczki albo depozytu;
   8. przy umowie spółki:
    1. przy zawarciu umowy – wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego,
    2. przy zmianie umowy – wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
    3. przy dopłatach – kwota dopłat,
    4. przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika lub akcjonariusza – kwota lub wartość pożyczki,
    5. przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
    6. przy przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek – wartość majątku wniesionego do spółki albo wartość kapitału zakładowego,
    7. przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego;
   9. (…)
   10. przy ustanowieniu hipoteki – kwota zabezpieczonej wierzytelności
  1. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku – z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia – oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
  2. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada – według oceny organu podatkowego – wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.
  3. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3., nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.
  4. Jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych, wymienionych w ust. 1. pkt 6., wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.
  5. W przypadku zawarcia umów, o których mowa w ust. 1. pkt 6., na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:
   1. wartość świadczeń za lat 10 albo
   2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.
  6. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. pkt 8. lit. e, na czas nieokreślony, przepis ust. 6. stosuje się odpowiednio.
  7. W przypadku zmiany umów wymienionych w ust. 1. pkt 6. podstawę opodatkowania stanowi:
   1. przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę – wartość świadczeń ustalona według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6. oraz w ust. 5. i 6.;
   2. przy podwyższeniu wartości świadczeń – różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6. oraz w ust. 5. i 6.
  8. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1. pkt 8., odlicza się:
   1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
   2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze, dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
   3. opłatę za zamieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.;
   4. wartość wkładów do spółki lub powiększających jej majątek, wartość kapitału zakładowego lub jego podwyższenia, kwoty dopłat, kwoty lub wartość pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz wartość rzeczy lub praw majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego używania przez:
    1. jednostki samorządu terytorialnego,
    2. Skarb Państwa;
   5. wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności;
   6. kwoty pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika (akcjonariusza) oraz kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.

Art.7.1. Stawki podatku wynoszą:   1. od umowy sprzedaży:
    1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
    2. innych praw majątkowych  – 1%;
   2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
    1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
    2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych  – 1%;
   3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%, z zastrzeżeniem ust. 5.;
   4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2%, z zastrzeżeniem ust. 5.;
   5. (…)
   6. (…)
   7. od ustanowienia hipoteki:
    1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%,
    2. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;
   8. (…)
   9. od umowy spółki – 0,5 %.
  1. (…)
  2. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
   1. jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
   2. jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
  3. (…)
  4. Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
   1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
   2. biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9. pkt 10. lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

USTAWA

z 28 lipca 1983 r.

o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207)
(tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)
(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 142 poz. 1514) (wyciąg)

Rozdział 3

Podstawa opodatkowania

(…)